603487848 info@mbweb.cz

Prohlášení o zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ\r\n

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

\r\n

 

\r\n

Správce osobních údajů

\r\n

Společnost Michal Brádek, se sídlem Potocká 7, IČO 70455261 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

\r\nS obsahem GDPR se můžete seznámit na následující adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1503598706724&from=CS\r\n

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat osobně na adrese Potocká 7, Brno. Můžete nás kontaktovat též telefonicky na telefonním čísle 604247519 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mbweb.cz

\r\n

 

\r\n

Rozsah zpracování osobních údajů

\r\n

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty správci, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil se souhlasem a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

\r\n

 

\r\n

Zdroje osobních údajů

\r\n

• přímo od subjektů údajů (poptávky po zboží a službách, registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

\r\n

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí)

\r\n

 

\r\n

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

\r\n

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

\r\n

• popisné údaje (např. bankovní spojení)

\r\n

• další údaje nezbytné pro plnění smluvních a jiných vztahů

\r\n

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu od subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

\r\n

 

\r\n

Kategorie subjektů údajů

\r\n

• Odběratelé služeb a zboží správce

\r\n

• zaměstnanci správce

\r\n

• dopravce

\r\n

• dodavatel služby

\r\n

• jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

\r\n

• uchazeč o zaměstnání

\r\n

 

\r\n

Kategorie příjemců osobních údajů

\r\n

Příjemcem osobních údajů je primárně společnost Michal Brádek. S ohledem na povahu zboží a služeb, které budou dle smlouvy z naší strany poskytovány, osobní údaje budou námi v nezbytném rozsahu též poskytovány:

\r\n

• dodavatelům zboží a služeb

\r\n

• finančním ústavům

\r\n

• veřejným ústavům

\r\n

• zpracovatelům

\r\n

• státním aj. orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

\r\n

• dalším příjemcům (např. předání osobních údajů do zahraničí –státy EU)

\r\n

 

\r\n

Účel zpracování osobních údajů

\r\n

• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

\r\n

• jednání o smluvním vztahu

\r\n

• plnění smlouvy

\r\n

• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

\r\n

• archivnictví vedené na základě zákona

\r\n

• výběrová řízení na volná pracovní místa

\r\n

• plnění zákonných povinností ze strany správce

\r\n

• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

\r\n

 

\r\n

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

\r\n

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle GDPR. Za tímto účelem přijal správce technicko – organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

\r\n

 

\r\n

Doba zpracování osobních údajů

\r\n

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

\r\n

Pokud se týká osobních údajů, ohledně kterých byl udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), ty budou zpracovávány po dobu, na jakou by souhlas udělen.

\r\n

 

\r\n

Poučení

\r\n

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce zpracovávat a uchovávat tyto údaje:

\r\n

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

\r\n

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

\r\n

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

\r\n

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

\r\n

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

\r\n

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

\r\n

 

\r\n

Práva subjektů údajů

\r\n

Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech, které souvisí se zpracováním Vašich osobních údajů:

\r\n

• Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, je možné tento souhlas kdykoli odvolat. Lze tak učinit prostřednictvím písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu naší společnosti viz. bod 1 správce osobních údajů, nebo elektronicky na adresu info@mbweb.cz V případě odvolání Vašeho souhlasu je naše společnost nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen na jiném důvodu dle GDPR než je Váš souhlas.

\r\n

• máte právo požadovat o přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl 15 GDPR,

\r\n

• máte právo na opravu osobních údajů dle čl 16 GDPR,

\r\n

• máte právo na výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

\r\n

• máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR,

\r\n

• máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR,

\r\n

• máte právo podat proti nám jako správci stížnost dozorovému orgánu dle čl 77 GDPR.

\r\n

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.mbweb.cz

\r\n\r\n

Tvorba webových stránek: Webklient